GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE GUVERNULUI

NR. 1002 din 23 decembrie 2015

(publicată în M.Of. al României nr. 984/30.12.2015)

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

 

ART. I - Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

 1. La articolul 3, după punctul 1 se introduce un nou punct, pct. 11, cu următorul cuprins:

„11. neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc;”

 

 1. La articolul 3, după punctul 9 se introduc două noi puncte, pct. 91 şi 92, cu următorul cuprins:

„91 . nerespectarea obligaţiilor prevăzute de art. 33 din anexă;

92 . nerespectarea prevederilor art. 34 din anexă;”

 

 1. La articolul 3, punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„16. nerespectarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. c) , art. 57 alin. (3) şi art. 58 alin. (2) din anexă; ”

 

 1. La articolul 3, după punctul 21, se introduc două noi puncte, pct. 211 şi 212 , cu următorul cuprins:

„211. nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 78 din anexă;

212. neîndeplinirea de către conducătorul societăţii specializate în sisteme de alarmare a obligaţiilor prevăzute la art. 81-84 din anexă;”

 

 1. La articolului 3, după punctul 25 se introduce un nou punct, pct. 251, cu următorul cuprins:

„251. nerespectarea de către conducător sau de către personalul societăţii a obligaţiilor şi procedurilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, prevăzut la art. 93 alin. (1) lit. h) din anexă;”

 

 1. La articolul 3, după punctul 26, se introduce un nou punct, pct. 261, cu următorul cuprins:

„261 . nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 96 din anexă privind depunerea rapoartelor de activitate;”

 

 1. La articolul 4 alineatul (1), literele b) – d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 11, 5, 7, 8, 9, 91, 10, 18, 21, 211, 212, 22, 23, 251, 26, 261, 27 şi 28;

c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 3, 4, 6, 92, 13, 16, 17, 20, 24 şi 25;

d) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 şi 15; ”

 

 1. Alineatul (5) al articolului 2 din normele metodologice se abrogă.

 

 1. După alineatul (3) al articolului 3 din normele metodologice se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5), cu următorul cuprins:

”(4) Unităţile care îşi desfășoară activitatea în aceeaşi incintă, imobil sau perimetru, pot adopta în comun măsurile de securitate prevăzute de lege, astfel:

a) dacă toate se încadrează în aceeaşi categorie de cerinţe minimale, se vor conforma împreună acestora; adoptarea masurilor și reprezentarea în fața autorităților se asigură de către conducătorul stabilit de comun acord;

b) dacă se încadrează în categorii cu cerințe minimale de securitate diferite sau una dintre ele nu are cerințe minimale de securitate, se vor adopta în comun cerințele corespunzătoare celei mai stricte categorii; adoptarea masurilor și reprezentarea în fața autorităților se asigură de către conducătorul unității care are cele mai stricte cerințe de securitate.

(5) Pentru unităţile care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile alin. (4), analiza de risc şi proiectul sistemului de alarmare pot fi realizate pentru întreaga incintă, imobil sau perimetru.”

 

 1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 4 din normele metodologice se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Conducătorii unităţilor care deţin sau operează cu bunuri, valori sau numerar au obligaţia implementării unor măsuri eficiente în scopul asigurării protecţiei personalului şi a valorilor pe timpul manipulării, procesării, depozitării sau transportului şi descurajării săvârşirii infracţiunilor contra patrimoniului, precum şi în scopul acordării sprijinului necesar organelor judiciare în vederea identificării făptuitorilor.

(2) La obiectivele cu program permanent în care pe timpul nopţii îşi desfăşoară activitatea un singur angajat, conducătorii unităţilor au obligaţia de amenajare şi folosire a ghişeelor care să asigure protecţia la atacuri manuale asupra casierului sau să instituie post de pază fizică”.

 

 1. După alineatul (1) al articolului 7 din normele metodologice se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

(2) – În cazul în care furnizorul serviciilor de pază sau al serviciilor de monitorizare şi intervenţie nu mai poate derula contractele încheiate cu un beneficiar ca urmare a deciziei autorității competente de anulare a licenței de funcționare sau de respingere a solicitării de reînnoire a licenţei de funcţionare, precum și în cazul încetării activității ca urmare a desființării acestuia, beneficiarul poate contracta, pe o perioadă de maxim 30 de zile, serviciile unei alte societăți specializate care va respecta în mod corespunzător prevederile planului de pază inițial.”

 

 1. Alineatul (3) al articolului 8 din normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În situaţia existenţei unui litigiu privind dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra obiectivului, se acordă aviz de specialitate pentru planul de pază depus de beneficiarul care face dovada înscrierii acestor drepturi în registrul de carte funciară şi prezintă documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă.”

 

 1. După alineatul (3) al articolului 8 din normele metodologice se introduc două noi alineate, alin. (31) şi alin. (32), cu următorul cuprins:

„(31) În situaţia existenţei unui litigiu privind reprezentarea legală a persoanei juridice, se acordă aviz de specialitate pentru planul de pază depus de beneficiarul înscris în Registrul Comerţului.

(32) În situaţiile de la alin. (3) şi (31), regulile privind accesul în obiectiv sunt cele prevăzute în planul de pază avizat anterior apariţiei litigiului sau se stabilesc în comun de părţi.”

 

 1. Articolul 9 din normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

”Art. 9. - (1) Planurile de pază a căilor ferate, pădurilor, terenurilor forestiere, fondurilor de vânătoare şi de pescuit, parcurilor de extracţie sau depozitare, şi a echipamentelor, instalaţiilor şi construcţiilor aferente, conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, sistemelor de irigaţii, a reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice, infrastructurilor rutiere şi a altor obiective specifice se adaptează caracteristicilor funcţionale ale acestora.

(2) Planurile de pază destinate unor obiective care depăşesc limitele unei unităţi administrativ-teritoriale se avizează de unitatea de poliţie competentă teritorial pe raza căreia se află sediul punctului de lucru, după ce această unitate de poliţie va consulta celelalte unităţi de poliţie, urmând ca avizul să fie notificat şi unităţilor respective”.

 

 1. La articolul 25 alineatul (2) din normele metodologice, litera b) se abrogă.

 

 1. La articolul 25 alineatul (2) din normele metodologice, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) copie a diplomei de licenţă - profilul ştiinţe juridice sau a actului de calificare cu recunoaștere națională necesar pentru practicarea ocupațiilor ”manager de securitate” sau ”manager servicii private de securitate”.

 

 1. Alineatul (1) al articolului 26 din normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

”(1) După depunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 25, unitatea de poliţie competentă verifică existenţa avizului prealabil al Serviciului Român de Informaţii, îndeplinirea condiţiilor referitoare la buna conduită cetăţenească a conducătorului societăţii, existenţa sediului înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativă şi coordonarea operativă a personalului angajat şi întocmeşte un raport cu propuneri corespunzătoare, pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentaţie, Inspectoratului General al Poliţiei Române. Raportul unităţii de poliţie se transmite Inspectoratului General al Poliţiei Române în format letric, iar restul documentaţiei se transmite în format electronic.”

 

 1. La articolul 28 alineatul (2) din normele metodologice, litera d) se abrogă.

 

 1. La articolul 29 din normele metodologice, litera i) se abrogă.

 

 1. După articolul 29 din normele metodologice se introduce un nou articol, art. 291, cu următorul cuprins:

„Art. 291 – (1) Neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 29 determină emiterea de către Inspectoratul General al Poliţiei Române a deciziei privind respingerea solicitării de reînnoire a licenţei de funcţionare a societăţii specializate de pază.

(2) Decizia se comunică societăţii specializate de pază şi protecţie în cauză, inspectoratului de poliţie judeţean sau, după caz, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi Serviciului Român de Informaţii şi oficiului registrului comerţului pe raza căruia funcţionează societatea şi se publică pe pagina web a Poliţiei Române.

(3) Decizia poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În termen de trei zile lucrătoare de la primirea deciziei de respingere a solicitării de reînnoire a licenţei de funcţionare, conducătorul societăţii specializate de pază este obligat să notifice beneficiarii cu privire la aceasta.”

 

 1. Alineatul (2) al articolului 36 din normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Unităţile de poliţie prevăzute la alin. (1) ţin evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor devenite titlu executoriu și a hotărârilor judecătorești prin care au fost soluționate plângerile contravenționale, în vederea aplicării măsurilor prevăzute la art. 60-62 din Lege şi au obligaţia de a se sesiza din oficiu cu privire la incidența acestor norme legale.”

 

 1. Articolul 43 din normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 43 - Certificatul de competenţe profesionale prevăzut la art. 38 alin. (5) din Lege se obţine la cerere şi este eliberat de centrele de evaluare a competenţelor profesionale autorizate conform legii.”

 

 1. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 44 din normele metodologice se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Criteriile și procedura privind desemnarea polițiștilor în comisiile de examinare constituite potrivit art. 39 din Lege se stabilesc prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române. Participarea polițiștilor în comisiile de examinare constituie o atribuție de serviciu și nu se remunerează suplimentar salarizării acestora, potrivit legii.

……………………………………………………………………………………………………….

(4) Pentru a îmbunătăţi cunoştinţele acumulate anterior, angajatorii sunt obligaţi să asigure pregătirea continuă a personalului de execuţie până la şeful de tură inclusiv, în limita a cel puțin 20 de ore anual, prin furnizori de formare profesională autorizaţi, în baza programei de pregătire, stabilite anual de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi postată pe pagina web a acestei instituţii. Răspunderea pentru desfăşurarea pregătirii continue revine conducătorului societăţii sau, după caz, responsabilului cu pregătirea din cadrul societăţii.”

 

 1. Alineatul (2) al articolului 46 din normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Unităţile de poliţie prevăzute la alin. (1) ţin evidenţa proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor devenite titlu executoriu și a hotărârilor judecătorești prin care au fost soluționate plângerile contravenționale, în vederea aplicării măsurilor care impun retragerea atestatului personalului de pază sau gardă de corp şi au obligaţia de a se sesiza din oficiu cu privire la îndeplinirea condiţiilor de retragere a atestatului prevăzute de lege.”

 

 1. Alineatul (3) al articolului 50 din normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Ecusonul se poartă în partea superioară a uniformei, la vedere, asigurând vizibilitatea datelor de identificare şi fotografia titularului.”

 

 1. Alineatele (1) și (2) ale articolului 56 din normele metodologice se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Autovehiculele blindate sunt autovehicule care au protecţie prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului şi valorilor. Aceste autospeciale trebuie atestate de un certificat emis de un organism abilitat şi acreditat în acest sens, în care se menționează clasele de rezistenţă la acţiunea armelor de foc, având cel puțin FB 3 pentru blindaj, respectiv BR3 pentru geamuri, iar clasa de rezistenţă la efracţie a compartimentului de valori de cel puţin clasă de rezistenţă RC 3, conform standardelor europene aplicabile.

(2) Autovehiculele semiblindate au protecţie prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului, având clasele de rezistenţă sub clasele prevăzute la alin. (1), atestate de un certificat emis de un organism abilitat şi acreditat în acest sens.”

 

 1. Alineatul (4) al articolului 56 din normele metodologice se abrogă.

 

 1. La articolul 57 alineatul (1) din normele metodologice, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) transporturile bunurilor şi valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 150.000 şi 500.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate sau semiblindate şi se realizează, după caz, cu jandarmi ori agenţi ai unei societăţi specializate de pază şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc letale, în condiţiile legii;

c) transporturile bunurilor şi valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 10.000 şi 150.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate, semiblindate sau special amenajate, însoţite cu personal de pază propriu calificat şi atestat ori agenţi ai unei societăţi specializate de pază şi protecţie, înarmaţi cu arme de foc, în condiţiile legii”.

 

 1. Articolul 58 din normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Planul de pază al transporturilor bunurilor şi valorilor precum şi a transporturilor cu caracter special cuprinde în anexă, varianta de transport: în localitate, judeţ ori interjudeţean şi durata acestuia.

(2) Adresele sediilor la/de la care se predau/preiau bunurile sau valorile monetare şi itinerariile se stabilesc şi se consemnează în documente de către responsabilul transportului şi se comunică echipajului la instructajul efectuat înainte de plecarea în cursă.”

 

 1. După alineatul (2) al articolului 59 din normele metodologice se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) În cazul indisponibilității temporare a unui prestator, beneficiarul poate contracta serviciile de transport de valori de la o altă societate licențiată care va respecta în mod corespunzător prevederile planului de pază inițial. Dacă prelungirea indisponibilității durează mai mult de 24 de ore se va proceda la actualizarea planului de paza conform alin. (2).”

 

 1. La articolului 68 alineatul (1) din normele metodologice, literele h) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

”h) casierii furnizori şi servicii de utilităţi, puncte de colectare ori de depozitare numerar cu plafon de peste 10.000 euro sau echivalent;

………………………………………………………………………………………

j) depozite în care se află bunuri cu o valoare mai mare de 10.000 euro sau echivalent.”

 

 1. La articolul 68 alineatul (1) din normele metodologice, literele i) şi k) se abrogă.

 

 1. După alineatul (1) al articolului 69 din normele metodologice se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

„(11) Unităţile aflate în una dintre situaţiile prevăzute de art. 3 alin (4) pot depune spre avizare un proiect comun al sistemului de alarmare pe care îl exploatează împreună.”

 

 1. Alineatul (3) al articolului 71 din normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Modificarea configuraţiei sistemului în sensul eliminării sau înlocuirii unor componente cu funcţii diferite faţă de cele prevăzute în proiectul avizat de către poliţie atrage pierderea valabilităţii avizului.”

 

 1. Articolul 75 din normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 75 - În înţelesul prezentelor norme metodologice, prin conducător al unei societăţi specializate în sisteme de alarmare împotriva efracţiei se înţelege, administratorul societăţii, preşedintele consiliului de administraţie sau directorul general ori executiv cu atribuţii în coordonarea operativă a personalului.”

 

 1. La articolul 76 alineatul (1) din normele metodologice, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) documentele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a), f) şi g); ”

 

 1. La articolul 76 alineatul (2) din normele metodologice, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) documentele prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. a) şi c); ”

 

 1. La articolul 76 din normele metodologice, după alineatul (2) se introduce un alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Unitatea de poliţie competentă acordă avizul personalului tehnic la solicitarea societăţii angajatoare, dacă se face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 36 din Lege.”

 

 1. Articolul 82 din normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 82 - Conducătorul societăţii specializate în sisteme de alarmare are obligaţia să asigure:

 1. respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat;
 2. controlul execuţiei lucrărilor şi respectării proiectelor de instalare sau a normativelor tehnice aplicabile;
 3. primirea şi remedierea cu celeritate a defecţiunilor semnalate.”

 

 1. La articolul 87 alineatul (2) din normele metodologice, litera b) se abrogă.

 

 1. La articolul 88 din normele metodologice, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) Unitatea de poliţie competentă verifică corectitudinea datelor din documentele depuse pentru reînnoire şi întocmeşte un raport cu propuneri, pe care îl înaintează Inspectoratului General al Poliţiei Române. Documentaţia de reînnoire se poate transmite în format electronic”.

 

 1. Articolul 92 din normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 92 - În funcţionare, dispeceratele de monitorizare asigură preluarea directă și verificarea semnalelor de la sistemele conectate și iau măsurile necesare în vederea alertării echipajelor de intervenţie astfel încât să fie respectaţi timpii maximali stabiliţi prin prezentele norme metodologice”.

 

 1. La articolul 93 alineatul (1) din normele metodologice, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

”e) să deţină autoturismele şi să aibă agenţi de intervenţie pază şi ordine pentru verificarea alarmelor şi intervenţia la evenimente sau să aibă contractate aceste mijloace și servicii de la o societate licențiată;”

 

 1. Articolul 97 din normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 97 - Prestatorii serviciilor de monitorizare şi operatorii economici au obligaţia de a asigura intervenţia fără a depăşi 15 minute în localităţi urbane, respectiv 30 minute în localităţi rurale şi de a lua, până la intervenţia organelor judiciare, primele măsuri necesare conservării urmelor infracţiunii şi a mijloacelor materiale de probă.”

 

 1. Alineatul (2) al articolului 99 din normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) La stabilirea termenelor de remediere a deficienţelor constatate cu ocazia unui control, organele de poliţie au în vedere volumul şi natura măsurilor care trebuie întreprinse pentru intrarea în legalitate a unităţii respective; durata stabilită pentru remedierea deficienţelor este, de regulă, de maximum 60 de zile iar pentru motive întemeiate, durata pentru remedierea deficienţelor poate fi prelungită, la cerere, cu o perioadă de maximum 120 de zile.”

 

 1. Alineatul (3) al articolului 99 din normele metodologice se abrogă.

 

 1. După articolul 99 din normele metodologice se introduce un nou articol, art. 991, cu următorul cuprins:

„(991) Inspectoratul General al Poliţiei Române publică pe pagina web a instituţiei, modele ale documentelor utilizate în activitatea de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, care nu sunt stabilite prin prezenta hotărâre.”

 

 1. La articolul 1 alineatul (2) din anexa nr. 1 la normele metodologice, după litera h) se introduce o nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:

„i) alte zone cu regim de securitate ridicat;”

 

 1. La articolul 2 din anexa nr. 1 la normele metodologice, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul cuprins:

„(9) Alte zone cu regim de securitate ridicat reprezintă spaţiile care necesită restricţii sau protecţie specială datorită valorilor de protejat ori a activităţii.”

 

 1. Alineatul (1) al articolului 3 din anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Structura subsistemului de alarmare la efracţie este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, elementele de detecţie, echipamentele de avertizare şi semnalizare şi alte componente specifice acestui tip de aplicaţii. Rolul funcţional al subsistemului este de a detecta pătrunderea în spaţiile protejate a persoanelor neautorizate, de a sesiza stările de pericol din unitate şi după caz, de a îngreuna consumarea actului infracţional”.

 

 1. Alineatele (1), (2) şi (4) ale articolului 6 din anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică şi vor avea următorul cuprins:

”(1) În afara programului de lucru, expunerea bunurilor şi valorilor prin intermediul unor suprafeţe vitrate exterioare este permisă doar în situaţia în care suprafaţa vitrată prezintă rezistenţă la atacuri manuale sau se află în imobile asigurate cu posturi de pază fizică.

(2) Uşile şi ferestrele exterioare trebuie să aibă încuietori de siguranţă pentru a se asigura întârzierea pătrunderii neautorizate în spaţiul unităţii, cu excepţia obiectivelor în care este instituită paza fizică şi a celor cu program permanent.

………………………………………………………………………………………………...

(4) Pentru seifurile de depozitare valori monetare care sunt prevăzute cu deschidere temporizată, programarea întârzierii la deschidere se face cu timp de cel puţin 5 minute. Sunt exceptate seifurile amplasate în zone de depozitare cu acces temporizat pentru un interval de timp de cel puţin 5 minute, precum și seifurile utilizate suplimentar măsurilor stabilite prin analiza de risc.”

 

 1. După alineatul (4) al articolului 6 din anexa nr. 1 la normele metodologice, se introduce un nou alineat, alin. (41), cu următorul cuprins:

„(41) Dulapurile de casierie aflate în spaţiile funcţionale deschise se utilizează prin programarea unor timpi de deschidere de minimum 5 minute, pentru sertarul de depozitare a numerarului.”

 

 1. Alineatul (5) al articolului 6 din anexa nr. 1 la normele metodologice, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Automatele bancare, respectiv distribuitoarele automatele de numerar, maşinile de schimb valutar, maşinile de reciclat numerar şi distribuitoarele de numerar destinate casierilor se prevăd cu seifuri certificate, cu clasă de rezistenţă la efracţie determinată şi se ancorează conform instrucţiunilor producătorului. Pot fi utilizate şi alte soluţii tehnice certificate cu rezultate similare sau superioare dacă se face dovada caracterului similar sau superior al acestora. În mod similar, seifurile/dulapurile de casierie cu temporizare trebuie să fie certificate, cu nivel de rezistenţă la efracţie determinat şi se ancorează conform instrucţiunilor producătorului.”

 

 1. Articolul 7 din anexa nr. 1 la normele metodologice se abrogă.

 

 1. După articolul 8 din anexa nr. 1 la normele metodologice se introduce un nou articol, art. 81, cu următorul cuprins:

„Art. 81 - (1) Unităţile şi instituţiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de supraveghere video pe căile de acces, holuri şi alte zone cu risc ridicat, detecţie a efracţiei pe zonele de expunere sau depozitare valori şi control acces, prin personal sau echipamente.”

 

 1. Alineatul (9) al articolului 9 din anexa nr. 1 la normele metodologice, se modifică și va avea următorul cuprins:

”(9) Sistemele de alarmare la efracţie aferente spaţiilor de depozitare a valorilor monetare trebuie să asigure programarea codurilor de armare/dezarmare cu semnalarea stării de pericol la distanţă în caz de ameninţare. Intervalele pentru dezactivarea temporizată se stabilesc de beneficiar. Întârzierea pătrunderii în aceste spații se poate realiza și prin intermediul sistemului de control acces.”

 

 1. Alineatul (1) al articolului 13 din anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Măsurile de securitate destinate furnizorilor de servicii poştale trebuie să fie conforme cu prezentele cerinţe minimale de securitate.”

 

 1. Alineatele (3) şi (7) ale articolului 13 din anexa nr. 1 la normele metodologice se abrogă.

 

 1. Alineatul (3) al articolului 15 din anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prin subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să se preia imagini din zonele caselor de marcat, intrărilor şi ieşirilor, spaţiilor de procesare, depozitare şi de transfer al valorilor, precum şi din spaţiile amenajate pentru parcare. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară recunoaşterii persoanelor din spaţiul clienţilor şi se stochează pe o perioadă de 20 zile.”

 

 1. Alineatul (5) al articolului 18 din anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Operaţiunile de alimentare sau retragere a numerarului din automate se efectuează fără prezenţa în proximitatea acestora a persoanelor neautorizate.”

 

 1. La articolul 18 din anexa nr. 1 la normele metodologice, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

„(6) Automatele de plăţi sau alte terminale care acumulează şi depozitează numerar pe timpul nopţii, cu excepţia celor pentru produse alimentare, care nu sunt dispuse în spaţii delimitate prin elemente rezistente la atacuri manuale şi asigurate cu încuietori, ori nu sunt asigurate cu pază, se asigură prin fixarea de suporturi imobile.”

 

 1. La articolul 19 din anexa nr. 1 la normele metodologice, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru casierii furnizori şi servicii de utilităţi, puncte colectare ori depozitare numerar, cu plafon de peste 10.000 euro sau echivalent, măsurile de securitate cuprind mijloace de protecţie mecanofizică a personalului şi valorilor şi sisteme de supraveghere video, semnalizare ameninţare, detecţie a efracţiei cu conectare la dispecerat de monitorizare.”

 

 1. Alineatul (4) al articolului 1 din anexa nr. 3 la normele metodologice, se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) Pe articolul de îmbrăcăminte care se poarta la exterior se inscripţionează vizibil, pe partea din faţă şi spate, cuvântul "PAZĂ" sau "SECURITY”. Aceeaşi inscripţionare se aplică şi pe coifură.”

 

 

ART. II – Termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, privind obligaţia elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înfiinţate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 iulie 2017.

 

ART. III – Articolul I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. IV - Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 

 

PRIM-MINISTRU

 

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Legislație